Aanvraag indienen

Stap 1: Stuur uw projectaanvraag per email of schriftelijk naar de secretaris van Stichting De Zaaier. In uw projectaanvraag vermeldt u minimaal een projectplan met een begroting en geeft u aan wat het eindresultaat van het project zal zijn. Het bestuur stelt prijs op een persoonlijk geformuleerde begeleidingsbrief, waarin u uw projectplan kunt motiveren.

Stap 2: De secretaris laat de aanvrager op korte termijn weten of de aanvraag enige kans maakt. Zo ja, dan kan zo nodig aanvullende informatie gegeven worden.

Stap 3: De aanvraag komt op de agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

Stap 4: De secretaris stelt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van het bestuur.

Stap 5: Bij afronding van het project doet de aanvrager schriftelijk verslag. Bij langlopende projecten wordt ook om tussenrapportages gevraagd.

Verkorte procedure
Bij projecten die onder tijdsdruk verkeren - hetzij vanwege de voorgenomen startdatum of bijvoorbeeld toezeggingen van andere fondsen - kan het bestuur tot een verkorte procedure besluiten.

Afwijzing
Bij afwijzing van een project krijgt de aanvrager schriftelijk bericht met een korte toelichting en zo mogelijk een verwijzing naar andere fondsen. Een afwijzing is niet terug te draaien.

 

website maken